NĀC MĀCĪTIES VIDUSSKOLĀ


Šovasar Cēsu Jaunā skola pirmo reizi uzņems skolēnus 10. klasē 


 Cēsu Jaunā vidusskola būs atšķirīga no citām vidusskolām ar daudz patstāvīgāku mācību ritmu, pedagogu/mentoru klātbūtni, kā arī obligātu izaicinājumu - veidot savu mācību uzņēmumu. 

Skola paredzēta jauniešiem, kuri labprāt mācības vēlētos apvienot ar darba iespējām, gūt pirmo pieredzi uzņēmējdarbībā un piedalīties ārvalstu praksēs. Mēs veidosim harmonisku un aizraujošu mācību vidi, lai jums parādītu, ka mūsdienās mācīties vidusskolā var arī daudz aizraujošāk un iedvesmojoties citam no cita.

VIDUSSKOLĒNA ANKETA ŠEIT

Lejupielādēt iesniegumu 

Kas ir Cēsu Jaunā vidusskola?

Tas ir mūsu - Cēsu Jaunās skolas - unikāls pienesums šī brīža Latvijas vidējās izglītības piedāvājumam ar mērķi piedāvāt citādāku izglītības procesu tiem jauniešiem, kuri vēlas būt sava izglītības procesa virzītāji, pilnveidot sevi sev svarīgās dzīves jomās, lai pēc vidusskolas absolvēšanas iegūtu brīvību izvēlēties tālāko studiju, karjeras un personīgās izaugsmes ceļu.

Mācību procesā vēlamies sistemātiski atbalstīt skolēnu patstāvību, stiprināt pašvadītas mācīšanās prasmes un veicināt jauniešu pašu atbildību apzināties savas spējas un sasniegt savus mērķus.

Kādā veidā jaunieši apgūs mācību vielu?

Šī ir lielākā un būtiskākā Cēsu Jaunās vidusskolas pievienotā vērtība. Katram skolēnam, iestājoties vidusskolā, būs jāveido skolēnu mācību uzņēmums un mācības tiks plānotas integrēti, priekšmetu pedagogiem sastādot kompleksus, reālas pieredzes projekta darbus. Tas nozīmē, ka skolēns apgūs obligāto saturu, sadarbojoties ar Cēsu novada uzņēmējiem, izstrādājot dažādus produktus un pakalpojumus, pilnveidojot savas zināšanas un prasmes uzņēmējdarbības, biznesa, dizaina, tehnoloģiju, inovāciju, likumdošanas un citās jomās. Liela daļa no apgūstamās vielas, no skolas sola un darba lapām pārceļas uz reālo ikdienas vidi, uz problēmsituācijām un iespējām, kuras ir mums apkārt. Tātad -  prakse uzņēmumos, darba tirgus reālo dzīves situāciju izpratne un teorijas pielietošana īstās dzīves situācijās, būs skolēnu ikdiena. Ar pilnu mācību programmu varēs iepazīties, kad tā būs apstiprināta Izglītības un kvalitātes valsts dienestā un saņemta licence programmas īstenošanai (plānots 2021. gada marta vidū), savukārt skolas nolikumu iespējams lasīt ŠEIT. (tuvākajā laikā šī poga tiks aktivizēta)

Kādas zināšanas un prasmes tiks attīstītas un pilnveidotas Cēsu Jaunajā vidusskolā?

Veidojot vidusskolas izglītības programmu kopā ar Latvijas izglītības profesionāļiem, kam uzticamies, esam izvirzījuši galveno mērķi - palīdzēt ikvienam savam skolēnam augt un veidoties par jaunieti, kurš trijos vidusskolas gados skaidri apzinās savus talantus un mērķtiecīgi tos pilnveido, apzinās savas vēlmes, ambīcijas, iespējas un soļus to realizācijai. Cēsu Jaunās vidusskolas programmas pamats ir humanitārās un sociālās  zinātnes un uzņēmējdarbība, kas sevī ietvers padziļinātu valodu, dizaina un tehnoloģiju apguvi. Specializētie mācību kursi kā filozofija, dizaina domāšana, publiskā runa un savu uzņēmējdarbības ideju pārbaude dzīvē noderēs gan turpmākajā izglītības procesā, gan izvēloties nodarbošanos vai veidojot savu uzņēmumu.

Kā tiks organizēts mācību process?

Mācību procesam ir trīs dažādas pieejas. Mācību stundas ar pedagogu klasē, individuāls darbs mentora vadībā skolā un individuāls darbs no mājām. Plānots, ka mācību stundas matemātikas un dabaszinību jomas priekšmetos gandrīz pilnā apmērā notiks kopā ar pedagogu. Savukārt valodu, tehnoloģiju, kultūras un sociālo priekšmetu jomās lielāks mācību stundu skaits plānots patstāvīgam darbam. Sākot ar 11.klasi, aizvien pieaugs individuālā un patstāvīgā darba apjoms, ērtā, mācībām piemērotā vidē ar piekļuvi visām nepieciešamajām tehnoloģijām, klāt esot pedagogam, kurš konsultēs ikreiz, kad nepieciešama palīdzība. Pieaugot patstāvībai, samazināsies ierasto mācību stundu skaits klasē. Daļu mācību apjoma būs iespējams apgūt pilnīgi patstāvīgi ārpus skolas, mājās. Šāda iespēja tiks piedāvāta tikai tiem skolēniem, kuri uzrāda labus sasniegumus, strādājot no mājām un pierādījuši, ka uzdevumu izpilda laikā un atbilstošā kvalitātē. Viens no mūsu mērķiem ir sistemātiski palielināt skolēnu patstāvību, pašvadītas mācīšanās prasmes un paša atbildību, maksimumu sasniedzot 12. klases I semestrī, savukārt, pēdējā vidusskolas semestrī, gatavojoties skolas nobeigumam, eksāmeniem un prakses darba izstrādei, atkal pieaugs pedagogu atbalsts un nozīme.

Kur atradīsies Cēsu Jaunā vidusskola un kāds būs tās darba laiks?

Cēsu Jaunā vidusskola ģeogrāfiskās mājas meklē kādā no Cēsu centra namiem, kur ierīkot kopdarba telpu, kā arī individuālā darba (kluso) telpu, atpūtas zonu un, protams, virtuvi. Skolas darba laiks būs no plkst. 09.00-21.00. Iepriekš minētais nozīmē, ka vidusskolas audzēkņi varēs paši izvēlēties, kurā dienas daļā veltīt laiku mācībām, iegūstot iespēju dienas laikā strādāt algotu darbu un nopelnīt paši savus līdzekļus. Virtuves zonas pieejamība ļauj pavadīt visu dienu ārpus mājas, ieturot brokastis, pusdienas un/vai vakariņas skolā, ja tas ir nepieciešams.

Kādas būs mācību izmaksas?

Mūsu pirmsskolas un pamatskolas budžetu veido valsts noteiktās mērķdotācijas pedagogu darba samaksai, pašvaldību līdzfinansējumi izglītības pakalpojuma nodrošināšanai, vecāku līdzmaksājumi, kā arī projektu konkursos piesaistītais finansējums. Valsts dotācijas vidusskolas programmai būs iespēja saņemt brīdī, kad tā tiks akreditēta (plānots ar 2022./23.m.g.).

Šobrīd, plānojot vidusskolas programmas izmaksas, ir skaidrs, ka mācību maksa varētu būt no EUR 150 līdz EUR 200 mēnesī. Tas lielā mēra atkarīgs no skolēnu skaita 10.klasē. Paredzam, ka skolas darba laika un mācību pieejas dēļ, skolēniem būs iespēja arī pašiem nopelnīt naudu savām mācībām.

Kādi ir iestāšanās kritēriji?

Mēs uzņemsim tikai tos skolēnus, kuriem šī tiešām būs īstā skola! Tādēļ pievērsīsim uzmanību sekmju izrakstam un būs individuālas pārrunas. Iestāšanās kritēriji tiks publicēti Cēsu Jaunās skolas interneta vietnē www.jaunaskola.lv tiklīdz kā būs saņemta licence izglītības programmas īstenošanai.

Kādu mēs vēlamies redzēt Cēsu Jaunās vidusskolas absolventu?

Mēs vēlamies, lai mūsu absolvents ir gatavs būt pats par savas dzīves noteicēju, būtu attīstījis un pilnveidojis sevī visus tos talantus un prasmes, kas ļauj gūt panākumus viņa izvēlētajā dzīves ceļā. Vēlamies, lai mūsu absolvents skaidri zinātu, kādus soļus viņam ir jāsper, lai nokļūtu pie mērķa un prastu pielietot savas prasmes un zināšanas, ja vēlas savas izvēles laika gaitā mainīt. Vēlamies, lai mūsu absolvents ir brīvs, harmonisks, patriotisks un laimīgs jaunietis, kurš apzinās savu, dabas, kultūras un demokrātijas vērtību un iespējas, un prot tās izmantot ar cieņu pret pasauli un cilvēkiem.

Vai Cēsu Jaunās vidusskolas tapšanā es varu pievienoties kā atbalstītājs vai mācībspēks?

Mēs Tevi jau sen gaidījām! Tā ir mūsu iespēja izveidot tādu vidusskolu, kādu mēs vienmēr esam gribējuši, bet vēl nebijām paspējuši īstenot. Tagad vai nekad! Ja redzi sevi mūsu skolas komandā - kā skolēns, aktīvs vecāks, pedagogs vai idejas atbalstītājs, raksti mums un tiekamies!


3 soļi, lai iestātos vidusskolā

Cēsu Jaunā vidusskola aicina uz INDIVIDUĀLAJĀM PĀRRUNĀM JAUNIEŠUS, kuri vēlas mācīties mūsu skolas 10. klasē.


IEPAZĪSTIES > Cēsu Jaunā vidusskola ir tava iespēja mācīties mūsdienīgā privātskolā, kur skolotāji kļūs par taviem mentoriem un vidusskolas izglītības programmas pamatsatura ietvaros pašam būs iespēja veidot un attīstīt savu mācību uzņēmumu, piedalīties starptautiskos jauniešu apmaiņas projektos, papildus apgūt ķīniešu, spāņu valodu, publisko runu, kā arī daudzas citas dzīvei noderīgas prasmes un zināšanas.


IZVĒLIES > Atsevišķus mācību priekšmetus Cēsu Jaunajā vidusskolā lasīs ārvalstu lektori angļu valodā. Būs iespēja vidusskolas mācību ritmu veidot pašiem, bet darba pieredzi iegūt, ejot praksē dažādos uzņēmumos, tādejādi, skolā apgūto, pielietot savā ikdienā.


PIESAKIES > Vispirms mūsu mājas lapā aizpildi vidusskolēna pieteikuma anketu. Tālāk aicināsim tevi uz individuālajām pārrunām.

Mācību maksa vidusskolā:

  • Cēsīs deklarētiem jauniešiem - 161.46 EUR mēnesī, ja seko pašvaldības līdzfinansējums
  • Siguldā deklarētiem jauniešiem - 154.00 EUR, ja seko pašvaldības līdzfinansējums

Jauniešiem ir iespēja dzīvot dienesta viesnīcā Cēsīs - 30 EUR mēnesī


0