NĀC MĀCĪTIES VIDUSSKOLĀ


Cēsu Jaunā vidusskola uzsāk individuālās pārrunas ar jauniešiem, kuri vēlas nākamgad (2023./2024. m.g.) mācīties mūsu skolas 10. un 11. klasē.


Cēsu Jaunā vidusskola jauniešiem piedāvā iespēju mācīties atšķirīgi no ierastajām metodēm citās vidusskolās.

Piedāvājam iespēju mācīties pēc projektu metodes. 

Piemēram, 10. klasē jaunieši mācību procesa laikā I semestrī rada skolas dizaina līnijas produktus - apģērbu, krūzes, kalendāru, kartītes un pat skolas tēju.  Bet II semestrī jaunieši paši pētīs un izstrādās tūrisma programmu uz Barselonu, lai noslēgumā turp dotos un pārbaudītu, vai tas dzīvē strādā.

Šādā veidā mācību procesa laikā tiek apvienoti vairāki mācību priekšmeti, piemēram, radošā rakstīšana, dizains un tehnoloģijas, uzņēmējdarbība, angļu valoda, spāņu valoda un vēsture, lai sasniegtu izvirzīto projekta mērķi. 

Mūsu vidusskolā jaunieši teju ik nedēļu tiekas ar dažādiem uzņēmējiem, radošām personībām, lai paplašinātu savu redzesloku. 

Savukārt lielākais izaicinājums vidusskolas laikā būs - veidot savu mācību uzņēmumu. 

Skola paredzēta jauniešiem, kuri labprāt vēlas gūt pirmo pieredzi uzņēmējdarbībā, dodoties skolas praksē, kā arī piedalīties ārvalstu apmaiņas programmās. 

Mēs veidojam harmonisku un aizraujošu mācību vidi, lai jums parādītu, ka mūsdienās mācīties vidusskolā var arī daudz aizraujošāk un iedvesmojoties citam no cita.

VIDUSSKOLĒNA ANKETA ŠEIT


Lejupielādēt iesniegumu

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Cēsu Jaunās vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā:
Lejupielādēt dokumentu

Kas ir Cēsu Jaunā vidusskola?

Tas ir mūsu - Cēsu Jaunās skolas - unikāls pienesums šī brīža Latvijas vidējās izglītības piedāvājumam ar mērķi piedāvāt citādāku izglītības procesu tiem jauniešiem, kuri vēlas būt sava izglītības procesa virzītāji, pilnveidot sevi sev svarīgās dzīves jomās, lai pēc vidusskolas absolvēšanas iegūtu brīvību izvēlēties tālāko studiju, karjeras un personīgās izaugsmes ceļu.

Mācību procesā vēlamies sistemātiski atbalstīt skolēnu patstāvību, stiprināt pašvadītas mācīšanās prasmes un veicināt jauniešu pašu atbildību apzināties savas spējas un sasniegt savus mērķus.

Kādā veidā jaunieši vidusskolā apgūs mācību vielu?

Šī ir lielākā un būtiskākā Cēsu Jaunās vidusskolas pievienotā vērtība. Skolēniem vidusskolas laikā ir iespēja darboties prakstiski, doties mācību praksēs, piedalīties ERASMUS+ projektos, kā arī piedalīties mācību procesā, kurā mācības tiek plānotas integrēti, priekšmetu pedagogiem piedāvājot kompleksus, reālas pieredzes projekta darbus jeb mācību moduļus. Tas nozīmē, ka skolēns apgūst obligāto saturu, sadarbojoties ar Cēsu novada uzņēmējiem, vieslektoriem, izstrādājot dažādus produktus un pakalpojumus, pilnveidojot savas zināšanas un prasmes uzņēmējdarbības, biznesa, dizaina, tehnoloģiju, inovāciju, mārketinga, tūrisma un citās jomās. Liela daļa no apgūstamās vielas, no skolas sola un darba lapām pārceļas uz reālo ikdienas vidi, uz problēmsituācijām un iespējām, kuras ir mums apkārt. 

Kādas zināšanas un prasmes tiek attīstītas un pilnveidotas Cēsu Jaunajā vidusskolā?

Veidojot vidusskolas izglītības programmu kopā ar Latvijas izglītības profesionāļiem, kam uzticamies, esam izvirzījuši galveno mērķi - palīdzēt ikvienam savam skolēnam augt un veidoties par jaunieti, kurš trijos vidusskolas gados skaidri apzinās savus talantus un mērķtiecīgi tos pilnveido, apzinās savas vēlmes, ambīcijas, iespējas un soļus to realizācijai. Cēsu Jaunās vidusskolas programmas pamats ir humanitārās un sociālās  zinātnes un uzņēmējdarbība, kas sevī ietvers padziļinātu valodu, dizaina un tehnoloģiju apguvi. Specializētie mācību kursi kā filozofija, dizaina domāšana, publiskā runa un savu uzņēmējdarbības ideju pārbaude dzīvē noderēs gan turpmākajā izglītības procesā, gan izvēloties nodarbošanos vai veidojot savu uzņēmumu.

Kā tiek organizēts mācību process?

Mācību procesam ir trīs dažādas pieejas. Mācību stundas ar pedagogu klasē, individuāls darbs mentora vadībā skolā, strādājot moduļu apmācībā un individuāls darbs. Mācību procesā jauniešiem tiek piedāvāti pāru un grupu darbi. Būtiska nozīme ikdienas darbā ir pašvērtējumam.

Kur atrodas Cēsu Jaunā vidusskola ?

Cēsu Jaunā vidusskola vai precīzāk 7. - 11. klašu posms šobrīd atrodas LU telpās L. Katrīnas ielā 2, Cēsīs, taču pavisam drīz ceram ievākties mūsu vidusskolas ēkā, kas atrodas vecpilsētā, Pils ielā. Tur drīz sāksim nepieciešamos remontdarbus, lai pēc iespējas ātrāk tur būtu un darbotos. 

Kādas ir mācību izmaksas?

Mūsu pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas budžetu veido valsts noteiktās mērķdotācijas pedagogu darba samaksai, pašvaldību līdzfinansējumi izglītības pakalpojuma nodrošināšanai, vecāku līdzmaksājumi, kā arī projektu konkursos piesaistītais finansējums. 

Viss par mācību maksu šeit: http://www.jaunaskola.lv/nac-macities/macibu-maksa/ 

Kādi ir iestāšanās kritēriji?

Mēs uzņemsim tikai tos skolēnus, kuriem šī tiešām būs īstā skola! Tādēļ pievērsīsim uzmanību sekmju izrakstam un būs individuālas pārrunas. Taču vispirms ikvienam ir jāsāk ar VIDUSSKOLĒNA ANKETAS aizpildīšanu. Tālāk jau tiksimies klātienē, lai iepazītos.

Kādu mēs vēlamies redzēt Cēsu Jaunās vidusskolas absolventu?

Mēs vēlamies, lai mūsu absolvents ir gatavs būt pats par savas dzīves noteicēju, būtu attīstījis un pilnveidojis sevī visus tos talantus un prasmes, kas ļauj gūt panākumus viņa izvēlētajā dzīves ceļā. Vēlamies, lai mūsu absolvents skaidri zinātu, kādus soļus viņam ir jāsper, lai nokļūtu pie mērķa un prastu pielietot savas prasmes un zināšanas, ja vēlas savas izvēles laika gaitā mainīt. Vēlamies, lai mūsu absolvents ir brīvs, harmonisks, patriotisks un laimīgs jaunietis, kurš apzinās savu, dabas, kultūras un demokrātijas vērtību un iespējas, un prot tās izmantot ar cieņu pret pasauli un cilvēkiem.3 soļi, lai iestātos vidusskolā

Cēsu Jaunā vidusskola aicina uz INDIVIDUĀLAJĀM PĀRRUNĀM JAUNIEŠUS, kuri vēlas mācīties mūsu skolas 10. klasē 2023/2024.māc.g.


IEPAZĪSTIES > Cēsu Jaunā vidusskola ir tava iespēja mācīties mūsdienīgā privātskolā, kur skolotāji kļūs par taviem mentoriem un vidusskolas izglītības programmas pamatsatura ietvaros pašam būs iespēja veidot un attīstīt savu mācību uzņēmumu, piedalīties starptautiskos jauniešu apmaiņas projektos, papildus apgūt ķīniešu, spāņu valodu, publisko runu, kā arī daudzas citas dzīvei noderīgas prasmes un zināšanas.


IZVĒLIES > Atsevišķus mācību priekšmetus Cēsu Jaunajā vidusskolā lasīs ārvalstu lektori angļu valodā. Būs iespēja vidusskolas mācību ritmu veidot pašiem, bet darba pieredzi iegūt, ejot praksē dažādos uzņēmumos, tādejādi, skolā apgūto, pielietot savā ikdienā.


PIESAKIES > Vispirms mūsu mājas lapā aizpildi vidusskolēna pieteikuma anketu. Tālāk aicināsim tevi uz individuālajām pārrunām.

Mācību maksa vidusskolā:

  • Cēsīs deklarētiem jauniešiem - 161.46 EUR mēnesī, ja seko pašvaldības līdzfinansējums
  • Siguldā deklarētiem jauniešiem - 154.00 EUR, ja seko pašvaldības līdzfinansējums

Jauniešiem ir iespēja dzīvot dienesta viesnīcā Cēsīs - 30 EUR mēnesī


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.