NĀC MĀCĪTIES PIRMSSKOLĀ

CJS_pirmsskola_fotoSandraLielmeza-42-1.jpg
Pirmsskolā uzņemam bērnus no 1 gada un 6 mēnešu vecuma. 

Pirms dokumentu aizpildīšanas aicinām atnākt pie mums ciemos un iepazīties ar mūsu pirmsskolas pedagogiem, telpām un kopīgo sajūtu!

Lejupielādēt iesniegumu

Svarīgākais pirmsskolā - "palīdzi man izdarīt pašam!"  

Bērni piedzimst ar vēlmi darboties, izzināt, pētīt, eksperimentēt. Bērns savā būtībā ir pacietīgs un neatlaidīgs, ja vien viņam ļauj darīt to, kas viņam ir svarīgs un aizraujošs. Bērnam ir nepieciešama vide, kurā viņš var darboties, un pieaugušais, kurš pavada bērnu viņa izaugsmes ceļā, saprot bērna vajadzības un spēj veidot vidi, kas atbilst bērna vajadzībām.

Mums šķiet svarīgi  saglabāt un veicināt bērna dabīgo zinātkāri, rosinot bērnus pašus izvēlēties nodarbes un radot bērniem iespēju iegūt pēc iespējas daudzveidīgu pieredzi. Mēs mērķtiecīgi sargājam bērna spējas koncentrēties un darboties ilgstoši, ja nodarbe ir bērnam saistoša un viņa attīstībai nepieciešama.

Bērns spēj mācīties tikai tad, ja jūtas labi un droši. Īpašu uzmanību savā pirmsskolā pievēršam cieņpilnai attieksmei pret bērniem, emocionāli un fiziski drošas, bērniem piemērotas vides radīšanai. Bērnu darbošanos pirmsskolā ierobežo tikai viens aspekts – drošība – lai ir droši pašam, droši citiem, droši videi.

Mēs ievērojam katra bērna pašreizējo attīstības stadiju un unikālo personību – bērna stiprās puses, intereses, spējas un talantus. Nelielās pirmsskolas grupas ļauj katram bērnam izzināt un pētīt jauno viņam atbilstošā tempā. Strādājam pēc principa “mazāk ir vairāk” – nesteidzoties un nesteidzinot.


BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Kāds ir pirmsskolas darba laiks?

Pirmsskolas darba laiks ir no plkst. 7.00 - 19.00. No plkst. 8.00  - 18.00 noris darbošanās katram savā grupā, savukārt rītos no plkst 7.00 - 8.00 un vakaros no 18.00 - 19.00 bērni, kuri ierodas agri vai pavada skoliņā ilgāku laku, darbojas kopā vienā dežūrgrupiņā ar pedagogu.

No kāda vecuma uzņemam bērnus?

Bērnus uzņemam no 1 gada un 6 mēnešu vecuma.

Kāds ir bērnu skaits grupās?

Lai nodrošinātu individualizētu pieeju, mūsu ikdienas darbs noris piecās grupās, kurās bērnu skaits ir no 8 līdz 15 bērniem atbilstoši vecumposmam.CJS_pirmsskola_fotoSandraLielmeza-38-1.jpg

Kā un kad pieteikties pirmsskolai?

Pieteikties iespējams aizpildot iesniegumu, kas atrodams šeit pat mājas lapā. Informējam, ka, uzsākot mācības pirmsskolā nepieciešama bērna medicīniskā karte (veidlapa 026/u) un izziņa par veselības stāvokli (veidlapa 027/u).

PIRMSSKOLAS KOMANDA

CJS_pirmsskola_fotoSandraLielmeza-64.jpg

Pirmsskolas kolektīvu veido pedagogi, pedagogu palīgi un atbalsta personāls, lai ikdienā  būtu bērniem līdzās, pamanītu, atbalstītu un iedrošinātu bērnus dabīgajā izziņas procesā.

Tāpat kā bērni, arī mēs mācāmies ik dienu. Mācāmies efektīvāk plānot savu un grupas darbu, apgūstam jaunas metodes bērnu izglītošanā, pozitīvajā disciplinēšanā. Mācāmies kursos, mācāmies viens no otra, mācāmies, uzzināto pārbaudot praksē.

Katru nedēļu kopā strādāšanas laikā tiekas gan pedagogi, gan pedagogu palīgi, lai pārrunātu ne tikai jaunāko informāciju, plānotu apgūstamās tēmas, kopīgos pirmsskolas svētkus un notikumus, bet arī dalītos pieredzē, gūtu kolēģu atbalstu, saņemtu un dalītos zināšanās.

Mācību procesu plānojot, pirmsskolas komanda kopā izvirza sasniedzamos  mērķus, kopā izvērtē paveikto, kopā nonāk pie jauniem izaicinājumiem, saprotot, ka tas ir process, kurā katra komandas locekļa ieguldījumam un viedoklim ir nozīme.


MĀCĪBU PIEEJA

CJS_PII_fotoSandraLielmeza-72-1.jpg

Nelielās pirmsskolas grupas ļauj katram bērnam izzināt un pētīt jauno viņam atbilstošā tempā. Grupas vides iekārtojums aktivitāšu centros un tajos izvietotie mācību materiāli veicina bērna paša vadītu mācīšanos. Pedagogi kopā ar bērniem individuāli vai mazās grupās izpēta katra mācību materiāla izmantošanu, lai bērns iegūtu pēc iespējas vairāk savai attīstībai.

Mēs ievērojam katra bērna pašreizējo attīstības stadiju un unikālo personību – bērna stiprās puses, intereses, spējas un talantus. Mācību procesa pamats ir attiecības – bērnu attiecības ar pedagogiem - tāpēc šādu attiecību veidošanai mēs pievēršam īpašu uzmanību, apzinoties, ka tā ir veiksmes atslēga jebkura bērna izaugsmei.

Nodrošinām bērnam iespēju būt dabā, iepazīt dabu, iemīlēt būšanu dabā. Tam ir lieliski apstākļi -  pirmsskolas plašais pagalms un skaistā apkārtne, kur doties pastaigās. Plānojam arī dārza izveidi pirmsskolā, lai katram bērnam ir iespēja pieredzēt audzēšanas prieku un baudīt sava darba augļus vistiešākajā nozīmē.

Lai arī neesam Montesori pirmsskola, tomēr Montesori pedagoģijas pieeja mums ir ļoti tuva un tās principus izmantojam arī pirmsskolas darbā gan mācību procesā, gan ikdienā. Pakāpeniski ieviešam arī Montesori didaktisko materiālu izmantošanu, lai papildinātu pašvadītas mācīšanās iespējas ikdienā. 

IKDIENAS SVARĪGIE BRĪŽI

Otrās brokastis

Viens no pirmsskolas rīta rituāliem - kopīgas otrās brokastis, tās bērni ēd savā grupā no līdzi paņemtajām brokastu kastītēm. Brokastu laikā var izrunāt iepriekšējā dienā piedzīvoto, dienas plānus, laika apstākļus, lasītās grāmatas, redzētās filmas un visu citu svarīgo, kas pavēstāms draugiem.

Mācību laiks

Pirmsskolā bērni mācās nepārtraukti - visas dienas garumā, visu ikdienas notikumu un rituālu ietvaros. Katru rītu pēc otrajām brokastīm bērni darbojas savās grupās, apgūstot jaunas prasmes un zināšanas un nostiprinot iepriekš iegūtās. Bērni šajā laikā zīmē, līmē, griež, veido, būvē, raksta, lasa, rēķina, dažreiz gatavo ēst, dažreiz dodas izzinošās pastaigās. Šajā laikā bērni arī nodarbojas ar rokdarbiem, divas reizes nedēļā sporto kopā ar sporta skolotāju un divas reizes nedēļā apmeklē mūzikas nodarbības. Mūzikas skolotājas vadībā apgūst dziesmas, rotaļas, izbauda mūzikas ritmus un mācās mūzikas pamatus – notis.

Āra laiks

Ārā dodamies daudz un gandrīz jebkuros laika apstākļos. Āra vidē iespējams gan apgūt valodu, matemātiku un dabaszinības, gan doties pētnieciskos pārgājienos, gan nodoties sporta spēlēm un eksperimentiem ar dubļiem smilšu kastē. Tādēļ bērnu drēbes vakarā, visticamāk, būs netīras, taču vēlme pēc svaiga gaisa, kustībām un eksperimentiem - piepildīta. Ārā satiekas bērni no visām pirmsskolas grupām, tāpēc veidojas jaunas draudzības, satiekas brāļi un māsas, noris brīvas rotaļas starp visas pirmsskolas bērniem.

Pusdienas

Pusdienas ir svarīga dienas daļa, kad bērni mācās gan pašapkalpošanās prasmes - uzlikt ēdienu, sakopt savu vietu pēc ēšanas -, gan arī parūpēties par citiem - saklājot galdu, piedāvājot ēdienu un mācoties dalīties. Bērni mācās ieklausīties sevī, saprast sava ķermeņa signālus un veido veselīgu attieksmi pret ēdienu. Nekas no ēdiena netiek uzspiests, bērni tiek iedrošināti pagaršot jaunus ēdienus un veidot savu viedokli par tiem.

Atpūtas laiks

Lai pietiktu spēka pēcpusdienas cēlienam, visi bērni pēc pusdienām dodas atpūsties. Mazākie bērni atjauno spēku miegā, savukārt vecākās grupas bērni bauda kluso laiku, kur pēc muskuļu un prāta atpūtas horizontālā stāvoklī, bērni, kas neaizmieg, var pievērsties klusām un relaksējošām aktivitātēm - grāmatu pētīšanai, krāsošanai, mandalu likšanai vai kādai citai klusai nodarbei.

Launags un pēcpusdienas cēliens

Pēc atpūtas laika bērnus sagaida viegla uzkoda, kas ļauj sagaidīt vecākus labākā noskaņojumā. Pēcpusdiena pirmsskolā atvēlēta bērnu izvēlētām aktivitātēm gan telpās, gan ārā. Šajā laikā bērniem ir iespēja arī turpināt savus  rīta cēlienā iesāktos darbus un noris arī pedagogu individuālais darbs ar bērniem. 

Grupu rituāli

Katrai grupai ar laiku izveidojas savi rituāli un ikdienas kārtība. Meža pastaigu dienas, gatavošanas dienas, sarunu laiks, kluso darbiņu laiks, lasīšanas laiks, īpaši rīta sasveicināšanās veidi - šos un citus ikdienas rituālus pedagogi un bērni ievieš katrs pēc savām vēlmēm un vajadzībām.

SADARBĪBA AR VECĀKIEM

CJS_pirmsskolas_noslegums_fotoSandraLielmeza-219-2.jpg

Ģimene ir bērna pirmie audzinātāji un skolotāji, un ģimene bērnu ietekmē visvairāk. Tikai strādājot kopā vecākiem un pirmsskolas darbiniekiem, vienojoties par atbildības jomām, savstarpēju atbalstu un atklātu komunikāciju, iespējams panākt bērna attīstību jebkurā jomā. Iesaistām vecākus pirmsskolas dzīvē un informējam par to, kas notiek ikdienā, ko bērni apgūst, par kādām tēmām iespējams vakarā ar bērniem parunāt ierastā “kā šodien gāja” vietā.

Komunikācijai ar vecākiem izmantojam e-klase.lv klasvadības platformu. Katru mēnesi vecāki var iepazīties ar mēneša apgūstamās tēmas plānu un sasniedzamajiem rezultātiem. E-klasē vecākus aicinām arī pieteikt kavējumus, ja radusies nepieciešamība, kā arī sazināties ar pedagogiem un iestādes vadību.

Divas reizes gadā vecāki tiekas ar individuālās sarunās ar pedagogiem - gada sākumā, lai pārrunātu un kopīgi izvirzītu bērna individuālos mērķus, un gada noslēgumā, lai  izvērtētu bērna attīstības dinamiku. Vecākās grupas bērnu vecāki individuālās sarunās ar pedagogiem tiekas otrā semestra sākumā, lai pārrunātu bērnu gatavību skolas gaitām.

Tāpat vecāki tiek aicināti uz sarunu, ja radies kāds aktuāls jautājums. Aicinām arī vecākus ierosināt individuālu sarunu ar pedagogiem, ja vecākiem radies kāds jautājums par bērna attīstību vai uzvedību, mācību procesu vai pirmsskolas darbu.

Pirmsskolā rīkojam vecāku sarunu vakarus, mācības un tikšanās gan grupu ietvaros, gan pirmsskolas ietvaros, gan skolas ietvaros. Vecākus iesaistām arī mācību procesā, aicinot viesoties grupās un dalīties ar savām zināšanām un prasmēm.

Vecākus aicinām iesaistīties arī praktiskos darbos, piemēram, talkās. Tas notiek ne tikai tādēļ, ka brīžam nevaram iztikt bez palīdzīgām rokām, bet arī tādēļ, ka zinām, cik bērnam svarīgi redzēt, ka arī vecāki ir piederīgi šai skolai un pieņem to kā savas ikdienas daļu.

Talka2024_fotoSandraLielmeza-36.jpg